Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “የታይም መጽሄት መቶ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ውስጥ የተካተተው የትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ሳራ መንክር ድርጂት”

የታይም መጽሄት መቶ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ውስጥ የተካተተው የትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ሳራ መንክር ድርጂት

የ“ታይም” መጽሄት የአመቱ መቶ ተፅዕኖ ፈጣሪ ድርጅቶች ዝርዝር ውስጥ የትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ሳራ መንክር ድርጅት የሆነው ግሮ ኢንተለጀንስ ተካተተ። ሳራ መንክር የ“ታይም” መጽሄት የፊት ሽፉን ገፅ…

//thaudray.com/4/4057774