Press "Enter" to skip to content

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማዋን ማስተር ፕላን ሊያሻሽል ነው በሚል የተናፈሰው ወሬ ሀሰት መሆኑን አስተዳደሩ አስታወቀ

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማዋን ማስተር ፕላን ሊያሻሽል ነው፤ በከተማዋ ያሉት የክፍለ ከተማዎች ቁጥርም ወደ አስራ ሶስት ከፍ ሊል ነው በሚል በማህበራዊ ሚዲያ እየተዘዋወረ ያለው መረጃ የተሳሳተ መሆኑን አስተዳደሩ አስታውቋል።

የከተማ አስተዳደሩ ምንም አይነት አዲስ የከተማ አደረጃጀትም ሆነ ማስተር ፕላን የመተግበር ሀሳብ የሌለው መሆኑን አናሳውቃለን ብሏል አስተዳደሩ በከንቲባ ጽቤት የፌስቡክ ገፁ ዛሬ ባሰራጨው መረጃ።

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማዋን ማስተር ፕላን ሊያሻሽል ነው በከተማዋ ያሉት የክፍለ ከተማዎች ቁጥርም ወደ አስራ ሶስት ከፍ ሊል ነው በሚል በማህበራዊ ሚዲያ እየተዘዋወረ ያለው መረጃ የተሳሳተ መሆኑን አስተዳደሩ

አስታውቋል። የከተማ አስተዳደሩ ምንም አይነት አዲስ የከተማ አደረጃጀትም ሆነ ማስተር ፕላን የመተግበር ሀሳብ የሌለው መሆኑን አናሳውቃለን ብሏል አስተዳደሩ በከንቲባ ጽቤት የፌስቡክ ገፁ ዛሬ ባሰራጨው መረጃ።

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//couptoug.net/4/4057774