Press "Enter" to skip to content

Yeahun Zena

የወገንህን ህልም ታጨልማለህ! – የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት

የአምቦ ዩኒቨርስቲ ፕሬዝዳንት ልብ የሚነካ መልዕክት ለሁሉም ተማሪዎች ለሁሉም የኢትዮጵያ ልጆች የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶር ታደሰ ቀነአ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ያስተላለፉት ስሜትን የሚነካ መልዕክት። ”አጠገባችሁ ያለው…