Press "Enter" to skip to content

Posts published in “ማህበራዊ”

ኦሮሙማን እንደ ጭራቅ

ይህ ሰዉ ቴዲ አፍሮን “ጊዜ እየጠበቀ መጀገን የሚፈልግ ሰዉ ነዉ በማለት ድፍረት በተሞላበት የተናገረ ነዉ። ምንም እንኳን ህዝብ ሲወርድበት ይቅርታ ቢጠይቅም። በመቀጠል በለዉጡ ማግስት እኛ…